چک

در صورتی که بابت بدهی خود چک صادر کرده اید و مبلغ بدهی را به تدریج پرداخت می کنید حتما رسید اخذ نموده و قید شود که پرداخت بابت وجه چک به شماره … می باشد.

چکی که بابت تضمین باشد یا اینکه پرداخت آن مشروط به شرطی باشد، قابلیت تعقیب کیفری را ندارد.

با احراز اینکه سند تجاری بابت تضمین انجام تعهد صادر شده ، مطالبه وجه مستلزم اثبات انجام تعهد و در نتیجه اثبات حقانیت دارنده سند به دریافت وجه آن می باشد.

شرایط چک و گواهی‌نامه عدم پرداخت برای اقدام از طریق اجرای ثبت

  1. چک‌های مورد تقاضا باید صادره از شعب بانک‌های ایرانی یا شعب آن در خارج از کشور باشند.
  2. وعده‌دار نباشد.
  3. از حیث مبلغ و تاریخ و سایر مندرجات آن مخدوش نباشد .
  4. امضای ذیل چک با نمونه امضای موجود در بانک مطابقت نماید .
  5. چک‌های صادره از اشخاص حقوقی دارای امضا و مهر شخص حقوقی باشند .
  6. درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت در متن چک مانع از پذیرش می باشد .

گواهی‌نامه عدم پرداخت چک باید حاوی شرایط زیر باشد:

  • علت برگشت چک در گواهی‌نامه عدم پرداخت قید شده باشد.
  • گواهی‌نامه عدم پرداخت دارای کد رهگیری و مهر و امضای مسئول صندوق یا معاون بانک محال علیه باشد.
  • مطابقت امضای چک با نمونه امضای موجود در سوابق بانکی گواهی شده باشد.
  • گواهی‌نامه معارض نباشد.
طبق قانون جدید چک برای وصول وجه چک چه اقدامی باید انجام داد؟

طبق قانون جدید دارنده چک در صورتی که حساب فاقد وجه بوده یا کسری موجودی داشته باشد از بانک مربوطه تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت می نماید و بانک گواهی مربوطه صادر و در اختیار دارنده قرار می دهد و دارنده می تواند با تقدیم دادخواست بدون دریافت حکم و قطعیت آن، درخواست صدور اجراییه بابت وجه چک را تقاضا نماید.

بدهیچکچک تضمینچک ضمانتشکایت کیفری چک