رای وحدت رویه شماره 700

رای وحدت رویه شماره 700-1386/04/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور

چون مطابق ماده۳ اصلاحي ۲۸/۱/۱۳۸۱ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب‚ دادسرا در حوزة قضايي شهرستان تشكيل و در معيت دادگاه‌هاي آن حوزه انجام وظيفه مي‌نمايد و طبق تبصره۶ الحاقي به مادة مرقوم ـ در حوزة قضايي بخش ـ رييس يا دادرس علي‌البدل دادگاه در جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است‚ به جانشيني بازپرس‚ تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مي‌نمايند و در ساير جرائم بايد تا تصويب آيين‌دادرسي مربوطه وفق مقررات آيين‌‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ و اين قانون رسيدگي و به صدور رأي اقدام نمايند‚ لهذا نظارت دادستان شهرستان در انجام وظايف مذكور در بند الف مادة فوق‌الذكر ـ در حوزة قضايي بخش ـ به موارد مربوط به صلاحيت دادگاه كيفري استان محدود بوده و در ساير جرائم دادستان نظارتي نداشته‚ نتيجتاً نيازي به صدور كيفرخواست نمي‌باشد‚ براين اساس به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور‚ رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان كردستان صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.»

رای وحدت رویه شماره 700-1386/04/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.