تمکین

 

دعوی الزام به تمکین چگونه مطرح و شرایط اجرای آن چیست؟

در صورت بروز اختلاف بین زوجین و عدم تمکین از سوی زوجه، زوج می تواند با طرح دعوی الزام به تمکین از دادگاه تقاضای اجبار زوجه به تمکین را بخواهد. بدین منظور لازم است تا شرایط تمکین که ازجمله آن فراهم بودن مسکن مناسب و اسباب و اثاثیه ی زندگی و عدم وجود مانع مشروع برای زوجه می باشد وی را ملزم به تمکین نماید.

 

در صورت صدور حکم مبنی بر تمکین و عدم اجرای آن از سوی زوجه چه ضمانت اجرایی در پی دارد؟

عدم اجرای حکم الزام به تمکین از موجبات اسقاط حق نفقه می باشد.

در صورت صدور حکم به تمکین زن و عدم امکان اجرای آن آیا شوهر می تواند ازدواج مجدد نمایند؟

زوج می تواند به استناد عدم تمکین همسرش با مراجعه به دادگاه خانواده و با تقدیم دادخواست لازم تجویز ازدواج مجدد را اخذ نماید.