خب میرسیم به یکی دیگه از مباحث مربوطه به مبحث ارث. با تیم حقوقی امانت همراه باشید. تا کامل با موارد حقوقی تقسیم ترکه و همچنین با راه حل های ارائه شده برای آن آشنا بشوید.

تقسیم ترکهپس‌از فوت متوفی اموالی که از ایشان باقی می‌ماند. ترکه نام دارد که این اموال تا زمانی‌که مابین وراث تقسیم نگردد. جزو اموال مشاع محسوب می‌شود. و چون اموال مشاع دارای قوانینی می‌باشند. ورثه نمی‌توانند تا زمانی‌که تقسیم صورت نگیرد در این اموال تصرف یا تملک داشته باشند.

 دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه دادگاه حوزه آخرین اقامتگاه متوفی می‌باشد.

 افرادی چون وراث، ولی، وصی، قیم وراث محجور و امین غائب حق ارائه درخواست تقسیم ترکه را دارا می‌باشند. لیکن بااینکه طلبکاران یا صاحبان سهام اختیار درخواست گواهی حصر وراثت را داشتند. در خصوص درخواست تقسیم ترکه حقی نخواهند داشت.
باید بیان داشت که در درخواست تقسیم الزاماً باید تمامی وراث طرف دعوا قرار گیرند.

چنانچه در بین وراث غایب مفقودالاثری باشد. و درخواست تقسیم‌شده باشد ابتدائاً باید برای غایب امین تعیین شود.

نکته قابل‌توجه این‌که گواهی انحصار وراثت باید قبل‌از درخواست تقسیم ترکه از شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی اخذ شود. چراکه از مدارک لازم برای درخواست تقسیم ترکه می‌باشد.

باید بیان نمود که قبل‌از تقسیم اموال فی‌مابین وراث باید دیون متعلق به ترکه را تصفیه نمود.
بعد از این‌که دیون متعلق به ترکه ادا شد. باید الباقی اموال به‌جامانده از متوفی تعیین شود. که به این امر تحریر ترکه گفته شد که در مبحث تحریر ترکه به این موضوع پرداخته شده‌است.

شرایط شکلی درخواست تقسیم:

  1. درخواست به‌صورت کتبی باید باشد.
  2. نام و مشخصات درخواست‌کننده و متوفی و مشخصات وراث و اشخاص ذی‌نفع در تقسیم ترکه و سهم هر یک از آنان.

وکلای مجرب دفترحقوقی امانت با یک دهه سابقه در امر وکالت و دعاوی رث و میراث در این امر مهم می توانند بهترین مشاور و وکیل شما باشند.
کافی است با ما از طریق واتساپ و یا تلفن های دفتر تماس بگیرید.
و دادگاه پس‌از دریافت درخواست تقسیم و مدارک جلسه‌ای برای حضور درخواست‌کننده و اشخاص ذی‌نفع تعیین می نماید.

تقسیم ترکه می‌تواند به تراضی صورت گیرد که دراین‌صورت دادگاه تراضی افراد را در صورت‌جلسه ذکر می‌نماید. درصورتی‌که اشخاص ذی‌نفع در جلسه حاضر نباشند دادگاه نتیجه تصمیم را به ایشان اعلام میکند.
و برای اعلام رضایت یا عدم رضایت به ایشان مهلت می‌دهد.

  • چنانچه ورثه در تقسیم بهای اموال غیرمنقول با یکدیگر تراضی ننمایند. اموال توسط کارشناس مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
  • اگر اموال قابل تقسیم یا تعدیل نباشد به فروش می‌رسد. و بهای آن تقسیم می‌گردد .فروش این اموال به‌صورت عادی می‌باشد مگر این‌که فردی از ذی‌نفعان تقاضای فروش آن به‌صورت مزایده را نماید.

با اتمام تقسیم دادگاه طی تنظیم صورت‌مجلسی میزان ترکه و سهم‌الارث وراث و موارد تادیه دیون و اجرای وصیت را تصریح می‌نماید.

پس‌از تقسیم ترکه وراث مالک سهم‌الارث خود و مجوز تصرف در آن مال را خواهند داشت.

مواد قانونی درخصوص تقسیم ترکه از قانون امور حسبی 1319

موارد قانونی تقسیم ترکهفصل هفتم – در تقسیم

ماده ۳۰۰ – در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها میتوانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.

ماده ۳۰۱ – ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد. و امین غائب و جنین و کسیکه سهم‌الارث بعضی از ورثه باو منتقل شده است. و‌همچنین موصی‌له و وصی راجع بموصی‌به در صورتیکه وصیت بجزء مشاع از ترکه شده باشد.
حق درخواست تقسیم را دارند.

ماده ۳۰۲ – نسبت بدرخواست تقسیم مرور زمان جاری نیست. و کسانیکه ذیحق در درخواست تقسیم هستند. همه وقت میتوانند این درخواست‌را بنمایند.

 

ماده ۳۰۳ – هر گاه یکی از ورثه متوفی غائب مفقودالاثری باشد که وکیل نداشته و درخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدواً برای غائب امین معین‌میشود و بعد تقسیم بعمل میآید.

ماده ۳۰۴ – درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
۱ – نام و مشخصات درخواست‌کننده و متوفی.
۲ – ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک.

 

ماده ۳۰۵ – پس از وصول درخواست هر گاه دادگاه محتاج بتوضیحاتی باشد.
درخواست‌کننده را احضار نموده و توضیحاتی که لازم است از او‌میخواهد.

ماده ۳۰۶ – دادگاه برای رسیدگی بموضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواست‌کننده و اشخاص ذینفع را احضار مینماید.

ماده ۳۰۷ – درخواست‌کننده تقسیم میتواند زمینه‌هائی برای تقسیم ترکه تهیه نموده و بدادگاه تسلیم نماید در این صورت مراتب در احضاریه‌نوشته شده و تذکر داده می‌شود که مراجعه بزمینه‌های نامبرده در دفتر دادگاه مانعی ندارد.

ماده ۳۰۸ – وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ احضاریه و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد.

ماده ۳۰۹ – اشخاص ذینفع میتوانند در دادگاه حاضر شده بتراضی قراری راجع بمقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در اینصورت‌دادگاه صورت مجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم مینماید.

ماده ۳۱۰ – هر گاه یک یا چند نفر از اشخاص ذینفع در تنظیم قرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتیجه‌تصمیمی را که مربوط به شخص غائب است باو اعلام مینماید با ذکر اینکه میتواند در ظرف مدت معینی در دفتر دادگاه حاضر شده و بقرارداد‌مراجعه نموده و رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام دارد.

ماده ۳۱۱ – در اخطار مذکور در فوق قید میگردد که هر گاه شخص غائب در مدت معینه در دفتر حاضر نگردد و یا رضایت و عدم رضایت خود را‌اظهار نکند بر طبق قرار مذکور در ماده ۳۰۹ قضیه حل خواهد شد.

ماده ۳۱۲ – هر گاه شخص غائب در اثر عذر موجهی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدی نماید تا رضایت و عدم رضایت خود را اعلام‌دارد دادگاه وقت جدیدی برای او معین خواهد نمود.

ماده ۳۱۳ – در صورتیکه تمام ورثه و اشخاصیکه در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند بهر نحوی که بخواهند میتوانند ترکه را مابین خود‌تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آنها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه بتوسط نمایندگان آنها در دادگاه بعمل میآید.

ماده ۳۱۴ – در صورتیکه ورثه تراضی در بهای اموال غیر منقول مورد درخواست تقسیم ننماید اموال نامبرده باید بتوسط کارشناس ارزیابی شود‌و اموال منقول در صورتی ارزیابی میگردد که بارزیابی در موقع تحریر ترکه بجهاتی نتوان ترتیب اثر داد.
‌ترتیب انتخاب کارشناس و مقررات راجع بکارشناس که در آئین دادرسی مقرر است در تقسیم رعایت میشود.

ماده ۳۱۵ – کارشناس باید بهای اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن و یا قابل قسمت نبودن آنها را معین و سهام را تعدیل نماید.‌کارشناس باید برای ارزیابی اموال بهای روز ارزیابی را در نظر بگیرد.

ماده ۳۱۶ – تقسیم طوری بعمل میآید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه‌ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت‌نباشد ممکن است آنرا در سهم بعضی از ورثه قرارداد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج بضمیمه پول باموال باشد بضمیمه آن تعدیل میشود.

ماده ۳۱۷ – در صورتیکه مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.
‌فروش اموال بترتیب عادی بعمل میآید مگر آنکه یکی از ورثه فروش آن را بطریق مزایده درخواست کند.

ماده ۳۱۸ – در صورتیکه بعضی از ورثه مدیون متوفی باشند ممکن است دین را در سهم خود آنها قرار داد.

ماده ۳۱۹ – در صورتیکه پس از تعدیل سهام ورثه بتعیین حصه تراضی ننمایند سهام آنها بقرعه معین میشود.

ماده ۳۲۰ – در موردیکه تقسیم از طریق قرعه انجام میگردد باید جلسه‌ایکه برای قرعه معین شده باشخاص ذینفع اطلاع داده شود و اگر بعضی‌از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش بدرخواست اشخاص حاضر اقدام بقرعه و تعیین سهام می‌نماید.

ماده ۳۲۱ – هر کاه(هرگاه) یکی از ورثه غائب یا محجور باشد برای غائب و محجور امین یا قیم معین و پس از آن تقسیم بعمل میآید.

ماده ۳۲۲ – پس از تمام شدن تقسیم دادگاه صورت مجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای تأدیه دیون و اجراء‌وصیت منظور شده تصریح مینماید.

ماده ۳۲۳ – صورت مجلس مذکور فوق باید بامضاء یا مهر صاحبان سهام و امضاء دادرس دادگاه برسد. و هر گاه بعضی از صاحبان سهام نباشند یا‌نتوانند و یا نخواهند امضاء کنند جهت امضاء نکردن آنها در صورت مجلس قید میشود و اینصورت مجلس در دفترخانه دادگاه باقی خواهد ماند.

ماده ۳۲۴ – دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم‌نامه بعده صاحبان سهام تهیه نموده. و به آنها ابلاغ و تسلیم مینماید.
‌این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده. و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.

ماده ۳۲۵ – هر یک از ورثه پس از تقسیم مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می‌نماید و بحصه دیگران حقی ندارد.

ماده ۳۲۶ – مقررات قانون مدنی راجع بتقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است. و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است. در مورد‌تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود.