امور خانواده

بعد از انعقاد عقد نکاح و تشکیل خانواده ، زن و مرد نسبت به یکدیگر دارای حقوق و تکالیفی می شوند.

هرگاه در خصوص این حق و تکلیف اختلافی به عمل آید رسیدگی به این اختلافات در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.

الزام به تمکینتمکینحضانتدعاوی خانوادهطلاقطلاق توافقیملاقات فرزندمهریهنفقه