امور بانکی

درصورتی که ضامن به دلیل عدم پرداخت بدهی وام گیرنده مجبور به پرداخت اقساط شود، پس از تسویه وام می تواند با تقدیم دادخواست ، مبالغ پرداختی را از وام گیرنده مطالبه نماید.