الزام به تنظیم سند رسمی

 

پس از وقوع هر معامله ای در خصوص ملک ، فروشنده متعهد به واگذاری و انتقال سند مالکیت قطعی به طرف دوم معامله (خریدار یا شخصی که تعهد به نفع او شده ) می باشد. در صورتی که فروشنده از انجام تعهد خودداری کند ، می توان از طریق مراجع قانونی متعهد را ملزم به تنظیم سند رسمی نمایند.

نکات مهم در این خصوص:

  • ملک دارای پایان کار و صورت مجلس تفکیکی باشد.
  • ملک در رهن یا بازداشت نباشد.
  • این دعوا از انواع دعاوی مالی می باشد که محاسبه هزینه دادرسی آن براساس قیمت منطقه ای ملک است.
  • دادگاه صالح به رسیدگی، دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول است.

الزام به تنظیم سند رسمی ملکتنظیم سندملک