یکی از مواردی که در زمینه ی ارث برسی میشود انحصار وراثت است که توسط تیم قدرتی امانت مورد برسی قرار خواهد گرفت اگر نیاز به یک وکیل در مورد موضوعات مربوط به انحصار وراثت دارید. میتوانید از طریق تلفن و یا واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید.

پس‌از فوت متوفی اولین اقدامی که باید انجام شود درخواست گواهی انحصار وراثت می‌باشد.
بدین جهت که تا زمانی که این گواهی صادر نشود.
هیچ اقدامی درخصوص انتقال یا تقسیم اموال به جا مانده از متوفی نمی توان انجام داد.
شایان ذکر است که اخذ گواهی انحصار وراثت مدت ندارد. و هر زمانی می توان اقدام کرد و اگر متوفی بعد از سال 1395 فوت شده باشد. تاخیر در پرداخت مالیات بر ارث و اظهارنامه مالیاتی مشمول جریمه هم نخواهد بود.

 تمامی وراث و ذی‌نفعان می‌توانند این درخواست را از دادگاه صالح نمایند. ذی‌نفعان افرادی چون طلبکاران متوفی ،وصی و غیره می‌باشند.

درواقع دادگاه صالح به رسیدگی این درخواست و صدور گواهی حصر وراثت با توجه به قوانین آیین دادرسی مدنی و قانون شوراهای حل اختلاف، شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی می‌باشد.

 شرایط شکلی درخواست حصر وراثت

  1. تکمیل فرم حصر وراثت شورا ، که شامل اطلاعاتی چون مشخصات درخواست‌کننده و مشخصات متوفی و وراث و نشانی محل اقامت آنان و نسبت بین متوفی و وراث؛ که در رویه قضایی محاکم این فرم باید در دفترخدمات قضایی تکمیل و به مانند دادخواست الکترونیک پس از تکمیل اطلاعات و ضمیمه نمودن مدارک ذیل به شورای حل اختلاف صالح ارسال گردد. که چنانچه به وکلای دفتر حقوقی امانت در اینخصوص وکالت دهید. این مرحله توسط وکلای مجرب حوزه ارث و میراث انجام خواهد شد و نیازی به مراجعه به دفاتر الکترونیک نمی باشد.

برای دادن وکالت به وکلای دفتر نیازی به مراجعه تمامی وراث نمی باشد. بلکه وکالت دادن یکی از وراث برای درخواست انحصار وراثت و حتی درخواست های بعدی به مانند تقسیم و تحریر ترکه کفایت می نماید.

  1. استشهادیه رسمی تنظیم‌شده در دفتر اسناد رسمی که سه تا شاهد به صورت کتبی در فرم چاپی مخصوصی در مورد مشخصات وراث و تعدادشان در دفتر اسناد رسمی شهادت می‌دهند.
  2. گواهی فوت متوفی

 تصویر مصدق شناسنامه وراث و متوفی؛ شاید برای شما این سوال پیش آید که چنانچه برخی از وراث برای ارائه مدارک با فرد متقاضی همکاری ننمایند چه باید کرد؟ فرد متقاضی می‌تواند از شورای حل اختلاف تقاضای استعلام از اداره ثبت احوال را نماید.

  1. تصویر مصدق عقدنامه
  2. درصورتی‌که تاریخ فوت متوفی بعد از سال 1395 باشد نیازی به گواهی مالیاتی نمی‌باشد.

برای

پس‌از تکمیل مدارک فوق و تقدیم دادخواست حصر وراثت شورای حل اختلاف درخواست حصر وراثت را یک‌بار در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌کند. و با گذشت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی چنانچه فردی به درخواست اعتراض ننمود. شورا با توجه به مدارک ارائه‌شده گواهی انحصار وراثت را صادر می‌نماید.

در مبحث کلیات ارث بیان گردید.

گواهی انحصار وراثتدو نوع گواهی انحصار وراثت وجود دارد:

  • گواهی انحصار وراثت نامحدود وقتی که ارزش دارایی‌های متوفی از پانصد میلیون ریال بیشتر باشد.
  • گواهی انحصار وراثت محدود زمانی که ارزش دارایی متوفی از پانصد میلیون ریال کمتر باشد.

قابل ذکر است که در قانون امور حسبی سال 1319 تفاوت گواهی محدودو نامحدود را مبلغ سی میلیون ریال تعیین شده بود. که در سال 1391 مطابق بخشنامه شماره ۳۸۳۸۴ مورخ ۷ /۷/ ۱۳۹۹ وزارت دادگستری این مبلغ به پانصد میلیون ریال افزایش یافت.

 

 

همانطور که در فوق بیان شد. چنانچه دارایی متوفی کمتر از پنج میلیون ریال باشد. گواهی حصر وراثت محدود صادر می‌شود. و نیازی به انتشار آگهی نمی‌باشد، بنابراین گواهی انحصار وراثت محدود با تکمیل بودن مدارک طی مدت زمانی بسیار کوتاه صادر خواهد شد.

گواهی حصر وراثت قابل اعتراض می باشد. و هر شخص ذی نفعی چنانچه مدعی است که اشتباهی در صدور گواهی پیش آمده می تواند اعتراض یا درخواست اصلاح گواهی را از شورای صادر کننده نماید.

گواهی حصر وراثت فقط یک‌بار صادر می‌شود.
و درصورتی‌که این گواهی مفقود شود. هر یک از وراث یا ذی‌نفعان می‌توانند به همان شورای حل اختلاف صادرکننده گواهی مراجعه نمایند.
و درخواست ارائه کپی از گواهی را نماید.
البته چنانچه  مدت زمان طولانی از طمان اخذ گواهی انحصار وراثت گذشته باشد.
و هیچ اطلاعاتی از پرونده و رای و شعبه صادر کننده وجود نداشته باشد.
چاره ای جز درخواست مجدد گواهی انحصار وراثت وجود نخواهد داشت.

درصورتی‌که متقاضی حصروراثت نام برخی از وراث را عمدا در درخواست ذکر ننماید.
علاوه‌بر جبران خسارت آن فرد به جرم کلاه‌برداری محکوم خواهد شد.

 

وکیل متخصص در دعاوی ارث و میراث

وکیل متخصص در دعاوی انحصار وراثت

از آنجایی که تقدیم این درخواست و پیگیری آن تا زمان صدور گواهی حصر وراثت نیازمند اطلاعات حقوقی تخصصی می باشد. برای مشاوره یا دادن وکالت به وکلای دفتر حقوقی امانت با توجه به یک دهه سابقه در امر وکالت و همچنین دعاوی ارث و میراث تماس بگیرید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موادی از قانون امورحسبی درخصوص انحصار وراثت

فصل دهم – در تصدیق انحصار وراثت

ماده ۳۶۰ – در صورتیکه وراث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند.
درخواست‌نامه کتبی مشتمل بر نام و‌مشخصات درخواست‌کننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وارث تنظیم نموده بدادگاه تسلیم مینماید.

ماده ۳۶۱ – دادگاه رسیدگی‌ کننده درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌نماید.
(اصلاحی مصوب 18/4/1374)

‌ماده ۳۶۲ – پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترضی نبود.
دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست‌کننده تصدیق را از برگ شناسنامه ‌و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته، تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین تعداد وراث و نسبت آنها به متوفی صادر می‌نماید.
و در صورت اعتراض، دادگاه‌ جلسه‌ای برای رسیدگی به اعتراض معین نموده به معترض و درخواست‌ کننده تصدیق اطلاع می‌دهد. و در جلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد.
این‌ حکم برابر مقررات قابل تجدید نظر است. (اصلاحی مصوب  18/4/1374)

ماده ۳۶۳ – دادگاه بخش میتواند گواه‌ها را احضار کرده و گواهی آنانرا استماع کند.
چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه ساکن باشد.
تحقیق از گواه بوسیله دادگاه محل اقامت گواه یا نزدیکترین دادگاه محل اقامت گواه بعمل خواهد آمد.

 

ماده ۳۶۴ – در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد. دادگاه بدون انتشار آگهی به ادله درخواست‌کننده رسیدگی و‌درخواست صدور گواهی حصر وراثت را حسب اقتضای دلایل قبول یا رد می‌نماید.
در مورد وراث روستائیان در صورتیکه بهای ترکه بیش از مبلغ ‌فوق باشد.

فقط به الصاق آگهی برای یکبار و در یکروز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی اکتفا خواهد شد.
و پس از انقضاء یکماه ‌از تاریخ الصاق، دادگاه رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. 
‌وزارت دادگستری می‌تواند هر سه سال یکبار با تصویب رئیس قوه قضائیه، با توجه به شاخص قیمتها و هزینه زندگی مبلغ مذکور را افزایش یا کاهش‌ دهد.  
(اصلاحی مصوب  18/4/1374) ** مبلغ مذکور امروزه با بخشنامه مصوب1391 پانصد میلیون ریال می باشد.

ماده ۳۶۵ – در صورتیکه بواسطه معلوم نبودن ورثه یا برای تصفیه ترکه و غیره قبلا برای معرفی ورثه آگهی شده باشد. صدور تصدیق انحصار‌وراثت محتاج به آگهی جدید نبوده و در صورت درخواست هر یک از ورثه یا اشخاص ذینفع تصدیق انحصار وراثت صادر خواهد شد.

ماده ۳۶۶ – رای دادگاه دایر به رد درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.

ماده ۳۶۷ – در کلیه مواردیکه دادستان تشخیص دهد. که متوفی بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی‌اساس است میتواند بدرخواست تصدیق وراثت اعتراض نماید.
و نیز میتواند در صورتیکه متوفی را بلاوارث بداند.
بتصدیق انحصار وراثت در موردی هم که تصدیق‌مسبوق بآگهی نبوده است. اعتراض کند و در هر حال دادستان حق دارد از رای دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد.

ماده ۳۶۸ – مادامی که برای محجور قیم و برای غائب امین معین نشده دادستان میتواند بنام محجور و غائب بدرخواست تصدیق انحصار‌وراثت اعتراض نماید.

ماده ۳۶۹ – در مورد ماده ۳۶۴ اشخاص ذی نفع میتوانند بدرخواست تصدیق و همچنین بتصدیقی که در موضوع وراثت صادر میشود. اعتراض‌نمایند و رأی دادگاه در این خصوص قابل پژوهش و فرجام است.

ماده ۳۷۰ – اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده‌اند. میتوانند مطابق تصدیق نامبرده ترکه و مطالبات متوفی را از کسانی که مدیون یا‌متصرف مال متوفی هستند مطالبه نمایند. مدیون یا متصرف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را به آنها تسلیم نماید. و در صورت تادیه دین و یا‌تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهند شد و مدعی نامبرده حق رجوع بشخص یا اشخاصی خواهند داشت که طلب متوفی را‌وصول و یا مال متعلق باو را دریافت نموده‌اند.

تبصره- ۱) چنانچه دین یا مال یا اوراق بهادار از طرف اشخاص بعنوان وراثت مورد مطالبه قرار گیرد. در صورتی که بهای آن زاید از مبلغ ۵۰ هزار ریال نبوده ‌خواستن تصدیق انحصار وراثت از طرف متصرف یا مدیون ضرورتی ندارد. و در این مورد مطالبه ‌کنندگان مال یا دین میتوانند استشهادی که مثبت‌ سمت و انحصار وراثت آنها باشد. ارائه دهند و متصرف یا مدیون اگر وجود مال یا سند یا دین را منکر نباشد. باید آنچه را که مورد مطالبه واقع شده‌است به آنان تسلیم و تأدیه کند.

۲) در موردی که سهم‌الارث هر یک از ورثه از مجموع ترکه مورث بیشتر از معادل مبلغ ۵۰ هزار ریال نباشد.
تسلیم تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت ‌گواهی شده آن به اداره ثبت و دفتر اسناد رسمی الزامی نبوده است.
و ورثه میتوانند استشهادی که وراثت و انحصار آنها را محرز نماید. و در سهم‌الارث هم ‌توافق داشته باشند. تسلیم کنند تا ملک غیرمنقول که بنام مورث ثبت شده است. بنام آنها ثبت گردد یا مورد معامله قرار گیرد.

۳) میزان بهای ترکه مذکور در ماده ۳۶۴ قانون امور حسبی از مبلغ یک هزار ریال به ۵۰ هزار ریال مقرر میشود.
(الحاقی مصوب  19/7/1335)

ماده ۳۷۱ – مدیون که بدهی خود را بوراث متوفی میدهد. میتواند رونوشت گواهی شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد.

ماده ۳۷۲ – در تصدیق انحصار وراثت باید نسبتی که وارث یا ورثه بمورث خود دارند. از متروکات بنحو اشاعه معین شود.

ماده ۳۷۳ – در تصدیق انحصار وراثت بدرخواست ورثه دادگاه حصه هر یک از ورثه را معین مینماید.

ماده ۳۷۴ – در صورتی که ورثه بخواهند ملک غیر منقولی که بنام مورث ثبت شده است.
بنام آنها ثبت گردد. باید تصدیق انحصار وراثت یا‌رونوشت گواهی شده آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشد. باداره ثبت تسلیم نمایند.

موادی از قانون امورحسبی درخصوص انحصار وراثت