ارث و میراث

به کلیه اموال، دیون ،حقوق و تکالیف شخص که پس از مرگ ایشان به شخص دیگری منتقل می شود ارث گفته می شود. که ارث یکی از اقسام احوال شخصیه است که قانون دولت متبوع متوفی بر آن حاکم می باشد.

چه مدارکی برای اخذ گواهی انحصار وراثت لازم است؟

برای مشاوره تخصصی با ما تماس بگیرید.

چه اشخاصی می توانند درخواست صدور گواهی حصر وراثت نمایند؟

به موجب قوانین علاوه بر  وراث اشخاصی که خود را ذی نفع در ترکه می دانند می توانند درخواست حصر وراثت نمایند.

 

در صورت نداشتن مدارک شناسایی وراث و یا متوفی چگونه می توان به آن ها دسترسی پیدا کرد؟

با تقدیم دادخواست حصر وراثت می توان از مرجع قضایی استعلام مدارک شناسایی را از اداره ثبت اسناد و احوال تقاضا نمود.

 

دادخواست حصر وراثت را به کدام مرجع باید تقدیم کرد؟

شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی صالح به رسیدگی درخواست حصر وراثت می باشد.

آیا برای صدور گواهی حصر وراثت نیاز به تقدیم مفاصا حساب دارایی می باشد؟

اشخاصی بعد از سال 1395 فوت نموده باشند ورثه ی آنان نیاز به مفاصا حساب مالیاتی ندارند لیکن اگر متوفی قبل از سال 1395 فوت شده باشند برای اخذ حصر وراثت نیاز به مفاصا حساب دارایی می باشد.

سقف گواهی انحصار وراثت محدود چه مبلغی است؟

به موجب بخش نامه مورخ 99/7/7  وزارت دادگستری زمانی گواهی حصر وراثت محدود صادر می شود که متوفی اموالی کمتر از مبلغ 500000000 ریال دشته باشد.

گواهی حصر وراثت نامحدود در چه صورتی صادر می شود؟

د ر صورتی که متوفی اموالی بیش تر از 500000000 ریال داشته باشد گواهی حصر وراثت نامحدود صادر می شود.

 

گواهی حصر وراثت چیست؟

برگه ایست که ثابت  می کند وراث چه اشخاصی هستند و چه نسبتی با متوفی دارند و مقدار سهم هر یک از ایشان از ماترک چه مقدار می باشد.

 

در صورتی که وراث تعمدا اسم همه ی وراث را در گواهی حصر وراثت قید ننمایند چه اقدامی می توان انجام داد؟

با عنایت به اینکه پنهان کردن اسامی وراث و اعلام ننمودن آن به شورای حل اختلاف جرم و دارای مجازات کلاهبرداری می باشد ذی نفع می تواند با طرح شکایت کیفری مراتب را از طریق مراجع قضایی پیگیری نماید.

 

درصورتی که متوفی در ایران دارای اقامتگاه نباشد کدام مرجع صالح به رسیدگی برای دریافت حصر وراثت می باشد؟

دادگاه آخرین محل سکونت متوفی یا محلی که متوفی در آنجا اموال غیرمنقول داشته باشد صالح به رسیدگی است.

در رابطه ی سببی چه اشخاصی از یکدیگر ارث می برند؟

رابطه ی سببی با زوجیت ایجاد می شود و به موجب آن زن از شوهر و شوهر از زن ارث می برد و تنها اشخاصی که به موجب رابطه ی سببیت از یکدیگر ارث می برند بایستی در نظر داشت که زوج و زوجه در نکاح منقطع (صیغه ی موقت ) از یکدیگر ارث نخواهند برد.

اسباب ارث چیست؟

اسباب ارث دو نوع است:

نسب (رابطه ناشی از خون)

سبب ( رابطه ناشی از ازدواج)

اگر کسی که مدعی باشد که در صدور گوهی حص وراثت اشتباهی رخ داده است چه اقدامی می تواند انجام دهد؟

می تواند با مراجعه به مرجع صادر کننده گواهی حصر وراثت اعتراض خویش را تسلیم و تقاضای اصلاح آن را بنماید.

اشخاصی که به موجب نسب از یکدیگر ارث می برند چه کسانی هستند؟

در قانون مدنی سه طبقه برای کسانی که به موجب نسب ارث می برند تعیین شده اند.

پدر اینجانب فوت نموده که اینجانب از سایر وراث وکالتنامه محضری داشته آیا با وکالتنامه مذکور با مراجعه به دادگاه اقدامات قضایی لازم را انجام دهم؟

خیر برای چنین اقدامی نیاز به مراجعه به وکیل دادگستری و توکیل به ایشان می باشد.

 

اینجانب در صدد اخذ گواهی انحصار وراثت می باشم لیکن مدارک سایر وراث و متوفی را ندارم چه اقدامی می توانم انجام دهم ؟

برای تکمیل مدارک لازم می توان ضمن دادخواست تقدیمی استعلام از مراجع ذی صلاح را درخواست نمود.

 

تفاوت گواهی حصر وراثت محدود و نامحدود چیست؟

گواهی انحصار وراثت نامحدود تابع تشریفاتی است که رعایت آن الزامی می باشد بنابراین برای صدور آن می بایست پیش نویس گواهی حصر وراثت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی شود و حداقل یک ماه بعد از انتشار آگهی گواهی توسط شورا صادر شود.

اینجانب از شخصی طلبکار بوده که فوت نموده است برای طرح دعوا آیا نیازی به ارائه گواهی انحصار وراثت می باشد یا خیر؟ و چگونه می توان آن را اخذ نمود؟

طبق قانون آیین دادرسی مدنی نحوه طرح صحیح دعوا به طرفیت تمامی وراث می باشد از این روی ضروری است که تمام وراث طرف دعوا قرار گرفته و بدین منظور برخی محاکم نظر به ضرورت ارائه گواهی حصر وراثت داشته و برخی دیگر استشهادیه ایی که وراث را محصور نماید کافی می داند. طبق قانون ذی نفع می تواند درخواست صدور گواهی حصر وراثت را بنماید.

برای تقسیم ماترک چه اقدامی بایستی انجام داد؟

ابتدائا بایستی گواهی انحصار وراثت اخذ و سپس مبادرت به تقدیم دادخواست تقسیم ترکه نمود.

اقلیت های مذهبی در ایران در احکام ارث تابع چه قانونی می باشند؟

اقلیت های مذهبی و ایرانیان غیر شیعه درصورتی که قانون اساسی آن ها را به رسمیت شناخته باشد تعیین وراث و تقسیم ارث مطابق دین و مذهب خودشان می باشد.

برای صدور گواهی حصر وراثت چند شاهد لازم است و شهود برای ادای شهادت به کجا مراجعه نمایند؟

سه شاهد لازم می باشد و شهود می توانند به دفتر اسناد رسمی مراجعه و گواهی حصر وراثت را آنجا امضا نموده و همچنین می توانند به شورای حل اختلاف مراجعه و ادای شهادت نمایند.

 

ارثانحصار وراثتترکهسهم الارثمتوفیوارث